Povinné informace

Za tuto stránku je zodpovědný/á: Bc. Jitka Debnárová
Poslední aktualizace: 05.03.2018


1. Název

Správa lázeňských parků, příspěvková organizace


2. IČ, DIČ

IČ: 00871982

DIČ: CZ00871982


3.Důvod a způsob založení

Správa lázeňských parků, p.o. byla založena k 1.1.1992 jako příspěvková organizace Města Karlovy Vary na základě Zřizovací listiny.

Zápis byl proveden u Krajského soudu Plzeň, oddíl Pr, vložka 589.

Organizace metodicky řízená technickým odborem Statutárního města Karlovy Vary.


4. Organizační schéma

Organizační schéma


5. Kontaktní spojení

5.1. Kontaktní poštovní adresa:

Správa lázeňských parků, p.o.

U Solivárny 2004/2, 360 01 Karlovy Vary

Pro hřbitovní služby:

Správa lázeňský parků, p.o.

Hřbitovní správa

Hřbitovní 721/13, 360 01 Karlovy Vary

Prodejna květin

Lidická 70, 360 01 Karlovy Vary

5.2. Telefonní kontakty

Správa lázeňských parků, p.o. 353 360 811
Hřbitovní správa 353 222 830
Sběrný dvůr, kompostárna 727 961 907
Prodejna květin 353 228 203

5.3. Adresa internetové stránky:

http://www.slpkv.cz

5.4. ID  Datové schránky 

ID Datové schránky: cygk8hm

5.5. Emailová adresa

info@slpkv.cz


6. Žádosti o informace

Informace lze získat na adrese Správa lázeňských parků,p.o., U Solivárny 2004/2, Karlovy Vary nebo na internetových stránkách www.slpkv.cz.


7. Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a jiná podání, adresované Správě lázeňských parků,p.o.  lze podat v písemné formě v podatelnách  a to:

 • Podatelna - U Solivárny 2004/2, Karlovy Vary, tel.353 360 811
 • Podatelna II, Hřbitovní 721/13, Karlovy Vary tel.353 222 830
 • a elektronicky:  info@slpkv.cz

8.Opravné položky

Dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“)

1.Odvolání dle § 16 odst. 1 Zákona

(1) Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 16 odst. 1 zákona) se podává písemně prostřednictvím podatelny organizace ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

(2) Adresuje se: Správa lázeňských parků, p.o., U Solivárny 2004/2, 360 01 Karlovy Vary.

(3) Obsah odvolání

Odvolání musí obsahovat označení:

- toho, kdo odvolání podává, v rozsahu § 14 odst.2 Zákona (žadatel),

- proti jakému rozhodnutí je odvolání podáváno,

- informace, která byla požadována.

(4) O odvolání proti rozhodnutí SLP rozhoduje Statutární město Karlovy Vary.

(5) Rozhodnutí o odvolání je přezkoumatelné soudem, na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu.

2. Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Žadatel který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6 Zákona (Odkaz na zveřejněnou informaci), kterému po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 Zákona nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 Zákona nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2 Zákona, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

může podat stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost")

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní zpracovatel písemný záznam.

(3) Stížnost se podává: do 30 dnů ode dne

a) doručení sdělení podle § 6 Zákona(odkaz na zveřejněnou informaci), § 14 odst. 5 písm. c) Zákona (informace se nevztahují k působnosti Města) nebo § 17 odst. 3 Zákona (Oznámení o výši úhrady),

b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 Zákona (základní a prodloužená lhůta).

(4) O stížnosti rozhoduje Statutární město Karlovy Vary.


9. Předpisy

Nejčastěji používané předpisy:

 • zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky;
 • zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení);
 • zákon č. 129/2000 Sb., o krajích;
 • zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě;
 • vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádí zákon o archivnictví a spisové službě;
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím;
 • Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší
 • Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění
 • Vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů … v platném znění
 • Vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění

9. Informace zveřejňované podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

V souladu s ustanovením § 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje Správa lázeňských parků, p.o. informace o účelu zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kategoriích subjektu údajů a době uschování osobních údajů zpracovávaných jednotlivými úseky organizace.

Podle ustanovení § 5 odst. 1 písm. e) uvedeného zákona jsou osobní údaje uchovávány pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.