Naučná stezka lázeňskými parky Karlovy Vary

Karlovarský kraj, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu poskytl ze svého rozpočtu dotaci v souladu s Programem pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu vydávání neperiodických publikací na dotisk publikace Naučná stezka lázeňskými parky Karlovy Vary.

Další informace na www. kr-karlovarsky.cz, www.zivykraj.cz.

Trasa naučné stezky prochází lázeňským územím města  Karlovy Vary. Počátek je ve Smetanových sadech, pokračuje podél říčky Teplé do Dvořákových sadů. Ze Skalníkových sadů ve svahu za Mlýnskou kolonádou je nádherný výhled na lázně. Za prohlídku stojí i Divadelní náměstí , sady Karla IV.  a Goethova stezka vás dovede až k sadům u Poštovního dvora
a parku za přírodním divadlem. Délka naučné stezky je 4,5 km a prezentuje celkem 102 taxonů stromů a keřů na 215 jedincích našich domácích dřevin, tak i dřevin introdukovaných
z Ameriky a Asie a poskytuje překrásnou procházku lázeňskými parky našeho města.

Pokud z jakýhokoli důvodu nemůže procházku podniknout, nahlédněte do naší publikace

V úvodu publikace je popsán historický vývoj karlovarských parků s tím, že jednotlivé parky jsou podrobně popsány, doplněny o mapku,v které jsou vyznačeny jednotlivé listnaté
a jehličnaté stromy. Na území se vyskytuje několik hodnotných starých stromů např. duby za Poštovním dvorem, stará lípa u mostu Karla IV. a dva památné stromy - platany ve Dvořákových sadech.

V druhé polovině publikace jsou vyskytující se dřeviny podrobně popsány vč. barevných fotografií a jejich údržby. 

Tato brožura vznikla ve spolupráci s bavorským městem Hof, které bylo partnerem projektu Karlovarská zahrada Theresienstein financovaného z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, kterému je věnována závěrečná kapitola.

Karlovy Vary byly nominovány v rámci uskupení Slavné lázně Evropy do Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Lázeňské parky jsou součástí léčebného procesu, slouží k trávení volného času a jsou bohatsvím našeho města.   

 

 

Projekt „Hofské lesoparky v Karlových Varech”

Tento projekt dále rozvíjí přeshraniční spolupráci mezi oběma významnými městy v severní části česko-bavorského dotačního území, mezi městy Karlovy Vary a Hof. V Hofu bude vybudována Karlovarská zahrada v parku Theresienstein a v Karlových Varech naplánovány 4 lesoparky a revitalizován 1 volnočasový areál (Sv. Urban). Projekt zahrnuje také další aktivity, které jsou důležité pro realizaci, udržitelnost a další rozvoj přeshraniční spolupráce. Zelené plochy jsou pro obě města velice důležité. Umožní volnočasové aktivity pro obyvatele a návštěvníky, resp. lázeňské hosty (cestovní ruch).

Město Hof vybuduje Karlovarský altán s příslušnými zahradními prvky a informační tabule v lokalitě hofského Theresiensteinu. Jedná se při tom o typické prvky zahradní a lázeňské parkové úpravy z Karlových Varů. Plány vzešly od karlovarské zahradní architektky, která je vyhotovila v úzké koordinaci se všemi zúčastněnými na německé straně. Také zeleň má být typická pro lázeňské město. Projekt tak bude symbolizovat karlovarské prostředí. Je plánováno projekt propagovat v tisku a také v nových brožurách o parku Theresienstein. Kromě toho bude také možné využít karlovarskou zahradu pro kulturní akce. Navíc k tomu má být vydán dvoujazyčný informační materiál. Aby se odstranila jazyková bariera, je potřeba pořídit pro turistické informační centrum druh písma, které obsahuje českou diakritiku (software jako opatření pro rozvoj cestovního ruchu).

V Karlových Varech budou vyhotoveny komplety projektových dokumentací, které jsou třeba pro realizaci Hofských lesoparků v Karlových Varech. Již byly získány náměty od žáků základních škol v blízkosti 4 řešených lokalit (Na Šlemu, Na Milíři, U Jízdárny, Popílkoviště Sedlec) v rámci tzv. Komunitního plánování. Probíhá rovněž šetření zaměřené na názory široké veřejnosti k tématu veřejných prostranství. V rámci projektu bude také revitalizován volnočasový areál Sv. Urban (zeleň, mobiliář, cesty, výsadba stromů atd.). Pozornost je zaměřena na všechny generace od malých dětí po dospělé / seniory. Projekt zahrnuje také 2 informační tabule s vícejazyčnými informacemi (ČJ, NJ) k samotnému projektu, k turistickým pamětihodnostem bavorského partnera, a k dalším česko-německým aspektům (Sv. Urban, městská část Rybáře). V rámci projektu se bude konat více společných setkání obou projektových partnerů, kde budou experti pro parky a městskou zeleň, aj. z obou měst, diskutovat, dále rozvíjet a spolu plánovat návrhy hofských lesoparků v Karlových Varech.

Projekt „Hofské lesoparky v Karlových Varech“ (reg. č. 342) je spolufinancovaný Evropskou unií z fondu pro regionální rozvoj (Investice do Vaší budoucnosti), jež je realizovaný v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Rozpočet bavorského partnera (Město Hof) činí 60.969,85 euro a rozpočet českého partnera (Správa lázeňských parků, p. o.) činí 300.008,- euro. Doba realizace projektu je 3. 3. 2014 – 31. 5. 2015.

20. 8. 2014

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  Investice do vaší budoucnosti.

Revitalizace veřejných prostranství kolem


kostelíku sv. Urban v Rybářích

V rámci projektu „Hofské lesoparky v Karlových Varech” bylo revitalizováno prostranství kolem kostelíku sv. Urbana v Rybářích. V lokalitě byly odstraněny zbytky původního a nevyhovujícího dětského hřiště. Odstraněna byla i legendární raketa, která byla v havarijním stavu. Odkryta byla řada původních komunikací v lokalitě (cesty, schodiště). Došlo rovněž k úpravě zeleně. V horní části bylo nově instalováno moderní bezpečné dětské hřiště, v části dolní byl instalován tzv. fitnessprogram s četnými posilovacími prvky. Všechna zařízení jsou z nerezu a splňují náročné bezpečnostní zkoušky (jsou certifikovány). Vysázeno bylo i 5 dubů letních, jako symbol česko-německé spolupráce. V lokalitě byly instalovány rovněž dvě česko-německé informační tabule. První poukazuje na samotný projekt a turistické atraktivity bavorského partnera (město Hof), druhá se tematicky zaměřuje na městskou část Rybáře a kostelík sv. Urbana. Slavnostní otevření proběhne dne 20. 11. 2014. V Karlových Varech budou, v rámci tohoto projektu, dále vyhotoveny komplety projektových dokumentací, které jsou třeba pro realizaci Hofských lesoparků v Karlových Varech (lokality: Na Šlemu, Na Milíři, U Jízdárny, Popílkoviště Sedlec). Budou probíhat i setkání odborníků z české i bavorské strany.

Město Hof v rámci projektu vybudovalo Karlovarskou zahradu v parku Theresienstein s prvky symbolizujícími západočeské lázeňské město Karlovy Vary (parková úprava, přístřešek). Slavnostní otevření proběhne rovněž v listopadu 2014. Součástí bavorské projektové části je i realizace propagačních opatření (pořízení software pro informační centrum, tisk publikací, atd.).

Projekt „Hofské lesoparky v Karlových Varech“ (reg. č. 342) je spolufinancovaný Evropskou unií z fondu pro regionální rozvoj (Investice do Vaší budoucnosti), jež je realizovaný v rámci operačního programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013. Rozpočet bavorského partnera (Město Hof) činí 60.969,85 euro a rozpočet českého partnera (Správa lázeňských parků, p. o.) činí 300.008,- euro. Doba realizace projektu je 3. 3. 2014 – 31. 5. 2015.


12. 11. 2014

Ing. Miroslav Kučera

Mgr. Richard Štěpánovský


Tisková zpráva - únor 2015

Projekt „Hofské lesoparky v Karlových Varech“ úspěšně pokračuje

Dne 20. 11. 2014 se konalo slavnostní otevření revitalizovaného areálu kolem kostelíku sv. Urban v karlovarské městské části Rybáře. Primátor města Ing. Petr Kulhánek spolu s ředitelem Správy lázeňských parků, p. o. Ing. Miroslavem Kučerou představili, za účasti bavorského partnera, česko-bavorský projekt a revitalizovaný areál pozvaným hostům i zástupcům médií.

Dne 28. 11. 2014 proběhlo slavnostní otevření Karlovarské zahrady v hofském parku Theresienstein. Historické události se zúčastnil za bavorského partnera přímo primátor města Hof Dr. Harald Fichtner a za českého partnera ředitel Správy lázeňských parků, p. o. Ing. Miroslav Kučera a radní Statutárního města Karlovy Vary Čestmír Bruštík a Mgr. Jiří Klsák a řada dalších hostů.

Zimní a jarní fáze tohoto projektu je zaměřena na intenzivní projektovou činnost zahradních/krajinných architektů, jež navrhují podobu budoucích Hofských lesoparků v Karlových Varech.

3. 2. 2015

Mgr. Richard Štěpánovský

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.  Investice do vaší budoucnosti.

Projekt: Česko-bavorská spolupráce v péči o městskou zeleň

Správa lázeňských parků, p. o. realizuje společný česko-bavorský projekt „Česko-bavorská spolupráce v péči o městskou zeleň“. Bavorským partnerem je Stadt Hof (Město Hof). Oba partneři spolupracují řadu let. Realizovali také velké projekty (období EU 2007-2013) a chtějí dosavadní spolupráci dále rozvíjet. Město Karlovy Vary má největší podíl zelených ploch (48,99 %) na rozloze města v celém Česku. Jen parky představují podíl větší než 20 % na celé ploše města. Zeleň patří k lázeňskému městu stejně jako jeho prameny. Žadatel má dlouholeté dobré zkušenosti se spoluprací s Městem Hof. Obsah projektu se orientuje na vzdělávací opatření v oblasti městské zeleně. Aktivity mají dva stupně. První úroveň se zaměřuje na odborníky. V květnu se uskutečnila studijní cesta do Bavorska (park Theresienstein a botanická zahrada Hof, bylinná zahrada Nagel,…). Cílem bylo získat inspirace, trendy, sdílet zkušenosti z oblasti zahradního a krajinného plánování.  Je však třeba také u obyvatel posilovat vztah k zeleni a životnímu prostředí. Druhý stupeň opatření cílí proto na širokou veřejnost (např. zástupce spolků, škol). Dne 1. Listopadu 2016 se konala společná česko-bavorská akce v Karlových Varech, kde byly představeny metody odborné péče o stromy, vč. výsadby nové zeleně. Lidé z Česka a Bavorska sdíleli své zkušenosti (park u kostela v Rybářích). Projekt pomáhá budovat neformální vztahy z obou stran hranice. Doba realizace: 05/2016 – 12/2016. Plánované celkové způsobilé výdaje: 24 330,47 EUR, Výše dotace: 85 %. Projekt je spolufinancován Evropskou unií (Evropský fond pro regionální rozvoj). Projekt je realizován prostřednictvím programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014 – 2020 (Dispozičního fondu Euregia Egrensis).


Mgr. Richard Štěpánovský

projektový manažer

Image     Image

Tisková zpráva - SLP - EE.docx (105kb)

Česko-bavorská spolupráce pokračuje!

Správa lázeňských parků, p. o. realizuje projekt Česko-bavorská spolupráce v péči o městskou zeleň 2 viz příloha.

Akce 2 - Výsadba zeleně a Advent - tisková zpráva.doc (13,81Mb)